Nieuwsbrief 1, januari 2020

Geen categorie

10 februari 2020

 In de 1e nieuwsbrief 2020 van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende onderwerpen:
* Terugkoppeling regiobijeenkomsten
* WUR implementatie plan
* Adviesraad DGZK
* Salmonella
* Verhoging heffing Platform Melkgeitenhouderij 2020

Terugkoppeling regiobijeenkomsten
In November en December heeft het platform Melkgeitenhouderij regionale informatie bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de verdere verduurzaming van de sector. Er is een update gegeven rond om CL en de monitoring van antibiotica in de sector. Verder is het platform bezig met het opzetten van een Bedrijf Ontwikkeling Keurmerk, hierover is gediscussieerd met de geiten houders, en is input opgehaald.

WUR implementatie
plan Op 4 september 2019 heeft het Platform Melkgeitenhouderij een verduurzamingsplan aan de minister van LNV overhandigd. De minister heeft verzocht de ambities in dit plan concreter te maken met concrete doelen een plan van aanpak met een tijdpad. Het platform gaat dit in samenwerking met de WUR opstellen. Afgelopen maand heeft de aftrap hiervan plaatsgevonden. In de loop van het proces wordt hier ook input vanuit de leden verwacht

Adviesraad DGZK
Het platform Melkgeitenhouderij heeft, met oog op verduurzaming van de geitenzuivelketen, de Duurzame GeitenZuivel Keten (DGZK) opgericht. In eerste instantie is de DGZK intern opgezet door partijen in de keten; geitenhouders, inzamelaars en verwerkers van geitenzuivel. Nu de DGZK van start is willen wij ons graag laten adviseren over de onderwerpen en doelen, ook door externe partijen. Daarom is er besloten om een adviesraad op te richten. De eerst bijeenkomst van de adviesraad heeft in januari plaats gevonden. De adviesraad bestaat uit verschillende partijen die te maken hebben met de geitensector, voorbeelden hiervan zijn kennisinstituten, voerleveranciers & banken. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn nuttige adviezen gegeven, niet alleen t.a.v. DGZK, maar ook t.a.v. het hierboven genoemde implementatieplan. Hier gaan we mee aan de slag.

Salmonella
Sinds het voorjaar van 2016 komt op een aantal melkgeitenbedrijven Salmonellose voor. Deze aandoening gaat gepaard met diarree en massale sterfte bij lammeren. Buiten de aflamperiode lijken zich geen problemen voor te doen. Daarnaast is deze salmonellose een zoönose die schade aan kan richten bij de mens. Het platform Melkgeitenhouderij werkt samen met de GD aan een onderzoeksplan om de bestrijdingsmogelijkheden te onderzoeken

Verhoging heffing Platform Melkgeitenhouderij 2020
In de afgelopen jaren heeft de melkgeitensector, deels samen met LNV, gewerkt aan een visie op de toekomst. In 2018 is de ketenvisie gepresenteerd, gevolgd door het verduurzamingsplan in 2019 dat samen met LNV is opgesteld. Belangrijke aandachtspunten in dit plan zijn dierwelzijn, diergezondheid en zoönosen. Ook de monitoring en indien nodig reductie van antibioticagebruik, zoals in de meeste andere sectoren al gebeurt met de SDa, is hierbij aan de orde.

De minister van LNV kan zich vinden in het plan met de juiste aandachtspunten. Gevraagd is om een concreter implementatieplan met meetbare doelen en acties. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Hierbij merken we dat LNV bereid is om ook financieel een bijdrage te leveren. Daarbij hoort zeker een eigen bijdrage uit de sector. Het is nu nog niet duidelijk hoe hoog de eigen bijdrage uit de sector moet zijn. Op de begroting van het Platform Melkgeitenhouderij is een extra post opgenomen voor het implementatieplan.

Daarnaast heeft de werkgroep “Imago en Markt” van de Duurzame Geitenzuivel Keten aangegeven dat ze graag het bereik van de campagne “Ontdek de Geit”  willen vergroten. In de begroting voor 2020 is daarvoor een bedrag opgenomen dat beschikbaar gesteld wordt als er een plan wordt aangenomen.

De complete begroting voor 2020 van het Platform Melkgeitenhouderij vindt u onder aan deze tekst.

De begroting is door NGZO en LTO goedgekeurd. Hierbij als kanttekening dat de posten die indicatief zijn eerst worden voorgelegd voor definitief akkoord, voordat er verplichtingen worden aangegaan. Omdat het vrijwel zeker is dat die kosten zich dit kalenderjaar nog zullen voordoen, heeft het bestuur van het Platform Melkgeitenhouderij besloten om per 1 januari 2020 de heffing voor melkgeitenhouders te verhogen van € 0,0006 naar € 0,0012 per kg melk, een verdubbeling t.o.v. 2019. Ook de verwerkers bijdrage is verdubbeld, van € 0,0002 naar € 0,0004 per kg melk.

Het bestuur van het Platform Melkgeitenhouderij vindt het belangrijk om deze middelen beschikbaar te hebben. Onder andere voor het bouwen van een database voor antibioticamonitoring. Als de sector zelf geen database bouwt dan zal de overheid het regelen. De (waarschijnlijk hogere) kosten zullen wel degelijk bij de sector neergelegd worden. Maar ook voor het realiseren van onze ambities en voor het ontvangen van cofinanciering van bijvoorbeeld LNV. Hierbij is het belangrijk om de middelen te hebben als ze nodig zijn. Als gedurende het jaar blijkt dat er minder geld nodig is, dan wordt gekeken hoe dit geld weer terug komt bij de bedrijven.