Energie en klimaat: Monitoren daadwerkelijke emissies

Energie en klimaat

28 februari 2022

Op dit moment worden in het kader van de klimaatenvelop emissiemetingen op praktijkbedrijven uitgevoerd. De resultaten komen in de loop van 2021 beschikbaar en kunnen aanleiding zijn voor vervolgonderzoek. Concreet is er op dit moment behoefte aan een inventarisatie van beschikbare kennis rond broeikasgasemissies en mogelijke maatregelen, specifiek voor de geitenhouderij. Specifiek zijn genoemd de emissies gerelateerd aan aangekocht voer, enterische emissies en emissies vanuit de potstal. Qua stimulering en monitoring is het onderscheid in de LCA methodiek (product footprint die mogelijk in de markt als onderscheidend aspect) en de emissieregistratie (monitoring ten behoeve van beleid).

Financiering: LNV

Status: Metingen lopen nog

Uitvoerders: WUR