Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij

Duurzaamheid

15 januari 2021

Implementatieplan Verduurzaming Melkgeitenhouderij.

Sinds 2017 doorloopt de melkgeitensector een proces om te komen tot een verduurzamingsagenda. In 2018 is een toekomstvisie aangeboden aan het Platform Melkgeitenhouderij, welke de basis is geweest van de het verduurzamingsplan welke in 2019 is aangeboden aan minister Schouten (LNV). Gedurende de eerste helft van 2020 is dit plan verder concreet gemaakt in een Implementatieplan. In dit plan worden 10 thema’s benoemd: dierenwelzijn algemeen, zorg voor jonge dieren, antibiotica, zoönosen, maatschappij, energie en klimaat, kringlooplandbouw, biodiversiteit, volksgezondheid en het ontwerp van een integraal duurzame stal.  Het concept-implementatieplan is gedurende de afgelopen maanden besproken met een groot aantal belanghebbenden. Vele geitenhouders hebben feedback gegeven in diverse online en live bijeenkomsten. Een samenvatting van deze feedback staat vindt u hieronder. De Adviesraad van de Duurzame Geitenzuivel Keten is om advies gevraagd. Het plan is besproken met minister Schouten. Ze sprak haar waardering uit voor het plan, zoals ook te lezen is in deze kamerbrief De financiering van een groot deel van het plan is toegekend in een Publiek Private Samenwerking (onderzoeksvorm waarbij de overheid en het bedrijfsleden 50/50 financieren). De toekennende instantie heeft het plan als zeer goed beoordeeld. Mede op basis van bovenstaande feedback hebben de dragende organisaties van het Platform Melkgeitenhouderij (LTO Vakgroep Melkgeitenhouderij en NGZO) ingestemd met het concept-implementatieplan.  Uit al deze sessies is naar voren gekomen dat de inhoud van het plan breed gedragen wordt door de sector en alle relevante stakeholders. Platform Melkgeitenhouderij gaat naar aanleiding van al deze terugkoppeling nu over tot afronding en definitief maken van het Implementatieplan.

 

Feedback geitenhouders op Implementatieplan Verduurzaming Melkgeitenhouderij  
In verschillende online en live sessies hebben bestuurders van de LTO vakgroep Melkgeitenhouderij en van het Platform Melkgeitenhouderij het implementatieplan besproken met groepen geitenhouders.
In grote lijnen wordt de prioritering herkend. Een groot deel van de discussies ging over hoe het plan uit te voeren, inclusief tips voor een beter resultaat. Ook waren er veel vragen over wat eventuele consequenties zijn van het plan.

Algemene opmerking is dat veel dingen in de sector al goed geregeld zijn. Je zou naar aanleiding van alle “verbetertrajecten” kunnen denken dat er veel mis is in de sector, dat is niet het geval! Meer hier over communiceren heeft draagvlak en wordt minstens zo belangrijk gevonden als nieuw onderzoek.
In Ontdek De Geit zit nu vooral product communicatie. Wens is meer communiceren over thema’s waar de meeste vragen over worden gesteld, denk aan thema’s als: lam bij de moeder, welzijn van het dier, onthoorning, q-koorts vrije sector, bokjes, komen geiten wel eens buiten etc.

Onderdelen

  • Dierwelzijn en duurmelken vindt men minder belangrijk. Dit is in de sector al goed geregeld. Een idee is budget voor onderzoek naar gezondheidsitems bij lammeren (met name longontsteking en gewrichtsontsteking) in plaats van duurmelken. Naar aanleiding van deze opmerkingen wordt momenteel door de WUR en de Gezondheidsdienst voor Dieren, in samenwerking met LTO vakgroep Melkgeitenhouderij, gewerkt aan een onderzoeksplan over gezondheidsaandoeningen bij jonge lammeren.
  • Veel draagvlak voor aanpak Zorg voor Jonge Dieren inclusief onderzoek naar Salmonella.
  • Maatschappelijke inbedding: > let op dat leden van de Raad van Advies een brede afspiegeling zijn van de hele maatschappij, geen kleine actiegroepen die veel aandacht krijgen. Let ook op dat ze niet een verborgen agenda op de DGZK loslaten.
  • Sommigen zien een rol voor DGZK in biodiversiteit (vooral rond erf en stimuleren deelname aan collectieven), anderen juist niet.
  • Integraal Duurzame Huisvesting: voor velen is de potstal hèt stalsysteem van de toekomst. Let dus op dat welzijn, imago en de verkoopbaarheid van geitenzuivel producten belangrijke elementen zijn bij het toetsen van alternatieve huisvestingssystemen.

Gemist
Diverse malen wordt genoemd dat Stimulering afzet bokjes wordt gemist.
In het verlengde hiervan is ook Onderzoek naar gesext sperma om het aantal geboren bokjes te beperken een item wat gemist werd.

De feedback zal bij de afwegingen voor de verdere doorontwikkeling van de verduurzamingsagenda worden meegenomen. Wanneer het Implementatieplan Verduurzaming Melkgeitenhouderij definitief is, wordt deze hier gepubliceerd.

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.