Start verkenning die ontwikkeling van melkgeitenbedrijven weer mogelijk moet maken

Geen categorie

1 juni 2021

In opdracht van en in samenwerking met het Platform MelkgeitenhouderijĀ  is Wageningen Research afgelopen maand begonnen met een 1e verkenning bij vier provincies. Het doel is om in beeld te krijgen welke onderwerpen provincies belangrijk vinden om verdere ontwikkeling in de geitenhouderij op termijn bespreekbaar te willen maken.

Aanleiding

In veel provincies is bedrijfsontwikkeling nu niet mogelijk vanwege een moratorium. Directe aanleiding voor deze moratoria  was een eventueel verband van melkgeitenhouderij met gezondheidsklachten van omwonenden. Daarnaast was voor diverse provincies de snelle groei van de geitensector aanleiding. In de Tweede Kamer zijn sinds 2017 diverse malen pogingen gedaan om te komen tot regulering van de geitensector. Tot nu toe is hier voor geen meerderheid. Het ministerie van LNV ziet ook geen aanleiding om dit landelijk te doen.

Eigen regie

In 2019 is binnen de sector al verkend of er draagvlak en mogelijkheden zijn om zĆ©lf de ontwikkeling van de geitenhouderij te sturen. Uit deze verkenning bleek dat men zich zorgen maakt over de ontwikkelingssnelheid en richting na een mogelijk beĆ«indigen van de moratoria. Conclusie was dat de sector regie moet nemen en een plan moet opstellen voor verantwoorde ontwikkeling. De meest haalbare oplossing lijkt het ontwikkelen van een keurmerk voor verantwoorde bedrijfsontwikkeling. Overheden zouden dan dit keurmerk als eis kunnen stellen bij vergunningsverlening. Om dit te bereiken, zijn door het Platform eind 2020 extra middelen ingezet via de PPS ā€Versnelling verduurzaming geitenhouderijā€.  

Beoogd resultaat dit jaar

Het streven is om dit jaar uit deze eerste verkenning een schets te hebben van de ontwerpeisen van provincies voor verdere ontwikkeling van de sector. Vervolgens wordt er gekeken of dit beeld ook perspectief biedt aan de sector. Het is de bedoeling dat er in het najaar van 2021 een eerste concrete ontwerp voor een aanpak ligt.  

Doorontwikkeling

Als alle direct betrokkenen voldoende perspectief zien in deze aanpak dan kan in 2022 vervolgonderzoek worden uitgevoerd naar hoe dit gedragen ontwerp zich vertaalt naar de praktijk en geborgd kan worden door de sector zelf. Het uiteindelijke doel is om ontwikkeling van de geitenbedrijven mogelijk te maken op een maatschappelijk gedragen manier. 

Harry Kortstee en Annemiek Eweg, Wageningen Economic Research

Niek Nielen, LTO/Platform Melkgeitenhouderij