Voortgang plan van aanpak welzijn geitenbokken

Diergezondheid

8 november 2019

Op 16 november 2017 hebben vertegenwoordigers van LTO Nederland en de Nederlandse Geiten Zuivel Organisatie het plan van aanpak ‘Welzijn geitenbokjes’ aangeboden op het ministerie van LNV. Het plan van aanpak heeft als doelstelling om het welzijnsniveau van alle geitenlammeren te verbeteren.

Met ingang van 1 januari 2018 is binnen het kwaliteitssysteem (KwaliGeit) een normering opgenomen voor het bewaken van de lammersterfte conform de definitie in het plan van aanpak. Vervolgens is in het eerste halfjaar van 2018 een webapplicatie (www.bokkenwelzijn.nl) ontwikkeld om de lammersterfte inzichtelijk te maken voor de melkgeitenhouders, hun zuivelonderneming en het kwaliteitssysteem. Via een elektronische machtiging worden gegevens uit de I&R database verzameld ten behoeve van het berekenen van het lammersterfte-percentage. In mei 2019 hadden 350 van de 369 deelnemers (95%) binnen het kwaliteitssysteem een machtiging afgegeven. Van de bedrijven die een machtiging hebben afgegeven bedraagt het gemiddelde sterftepercentage 4,0% (2018). Dit is een daling van 48% ten opzichte van de nulmeting over 2016 (7,7%).

De uitvoering van het plan van aanpak ligt op schema met het stappenplan en de tijdsplanning. Daarbij is er binnen de sector breed draagvlak om invulling te geven aan het plan van aanpak. Het Platform Melkgeitenhouderij ziet mogelijkheden om het welzijn van de bokjes verder te verbeteren door het verruimen van de mogelijkheden om bokjes op het bedrijf van geboorte af te mesten, onder andere door versoepeling van de provinciale bouwstops op dit punt. Verder kan het inzicht in de werkelijke lammersterfte verbeterd worden, door de I&R-regelgeving voor geiten aan te scherpen.

De volledige voortgangsrapportage van het plan van aanpak ‘Welzijn geitenbokjes’ lees je hier.