Jaaroverzicht Duurzame Geitenzuivelketen (DGZK) 2020

Geen categorie

1 september 2021

De melkgeitensector is een jonge, ambitieuze sector die streeft naar een
toekomstbestendige en verantwoorde manier van voedselproductie, met respect
voor mens en dier. Daarom werkt de sector proactief aan verduurzaming. Dat doet
ze onder leiding van het Platform Melkgeitenhouderij.
Het Platform Melkgeitenhouderij heeft, met het oog op verduurzaming van de
geitenzuivelketen, de Duurzame GeitenZuivel Keten (DGZK) opgericht.

Binnen DGZK verband werken zuivelondernemingen (inzamelaars) en geitenhouders
samen aan de uitwerking van verschillende thema’s. Deze thema’s zijn dierwelzijn
en diergezondheid, energie en klimaat en sectortransparantie. Daarbij stimuleren
zuivelondernemingen de bij hun aangesloten geitenhouders om actief aan de slag te
gaan met verschillende onderwerpen binnen deze thema’s.

Het belangrijkste instrument is de DGZK score. Hierin kunnen melkgeitenhouders
punten scoren voor bovenwettelijke inspanningen die bijdragen aan een duurzamere
sector. Op deze onderdelen kunnen geitenhouders sinds 2018 punten scoren.
Vervolgens kunnen zuivelondernemingen (inzamelaars) financiële stimulansen
koppelen aan deelname en aan resultaten. 2018 was vooral een pilot jaar.
Aan de hand van de ervaringen in 2018 is de DGZK
verder doorontwikkeld in 2019. Daarom zijn niet alle onderwerpen uit 2018 goed
vergelijkbaar met de daarop volgende jaren en zijn niet voor alle onderwerpen
kengetallen uit 2018 beschikbaar.

In dit jaarverslag over 2020 presenteren wij u de deelname en de scores van
geitenhouders op de diverse onderdelen van de Duurzame GeitenZuivel Keten.