Thema’s

Diergezondheid & dierenwelzijn

Levensduur en levensproductie
En hoge levensduur en levensproductie zijn belangrijke kenmerken van een gezonde, duurzame veestapel. Het verhogen van beide parameters levert direct economisch rendement, o.a. door lagere opfokkosten. Binnen het DGZK programma is de levensduur per geitenhouder inzichtelijk gemaakt en kunnen, afhankelijk van de prestatie, punten gescoord worden.

Antibioticagebruik
Vanaf 2019 kunnen dierenartsen het medicijngebruik per geitenhouder uploaden in de DGZK-MediGeit database en wordt de DierDagDosering (DDD) berekend. Vanaf april 2021 dient de registratie van het medicijngebruik plaats te vinden in de wettelijk aangewezen database. Met het inzichtelijk maken van de DDD kunnen geitenhouders punten scoren binnen DGZK. Ook kunnen melkgeitenbedrijven het gebruik onderling vergelijken en zo te bepalen waar verdere optimalisatie mogelijk is.

Welzijnsmonitor
Een optimaal welzijn van melkgeiten draagt bij aan een goede productie en levensduur. Een aantoonbaar goed dierenwelzijn draagt daarnaast bij aan het goede imago van de sector en aan een toekomstbestendige melkgeitenhouderij. Welzijn van geiten kan op vele manieren bevorderd worden, met name door natuurlijk gedrag te stimuleren. Bijvoorbeeld door een prettige leefomgeving met voldoende lucht, licht en ruimte, speelmaterialen, lekker voer om op te knabbelen, genoeg drinkwater, extra zorg voor zieke dieren, etc. DGZK heeft een geitenwelzijnsmonitor ontwikkeld. Een monitor, waarin geitenhouders in kunnen vullen welke maatregelen zij nemen om het welzijn van geiten te bevorderen. De geitenhouder krijgt, afhankelijk van het aantal maatregelen, een score.

Dierziektes en zoƶnosen
Een gezonde veestapel is van groot belang voor de melkgeitenhouder, de zuivelafnemers en -verwerkers en de gehele sector. Veel zaken ten aanzien van dierziektes en zoƶnosen zijn al wettelijk en/of in het kwaliteitsborgingsprogramma KwaliGeit geregeld. Daarom wordt begonnen met het stimuleren van bewustwording en het vergroten van kennis rondom zoƶnosen. Dit kan door deel te nemen aan een zoƶnosekeurmerk. Geitenhouders krijgen punten binnen DGZK, wanneer zij deelnemen aan dit keurmerk. Of wanneer het bespreken en maatregelen nemen t.a.v. zoƶnoses aantoonbaar jaarlijks met de dierenarts wordt besproken, tijdens het opstellen van het Bedrijfsbehandelplan. Ook krijgen geitenhouders punten als zij in het bezit zijn van ‘vrij-certificaten’ van bepaalde dierziekten, of wanneer zij (preventieve) onderzoeken uit te voeren om statussen van dierziektes te monitoren en waar mogelijk te verbeteren.

Zorg voor bokjes
Met het afmesten van bokjes op eigen bedrijf laat de sector zien op een verantwoorde manier om te gaan met de geboren bokjes op het melkgeitenbedrijf. Binnen DGZK krijgen geitenhouders punten voor het afmesten van bokjes op het eigen bedrijf.

Energie

Energiescan
Energiebesparing en efficiĆ«nt omgaan met energie zijn zaken die direct wat kunnen opleveren in de portemonnee en daarbij kunnen investeringen op dit gebied fiscaal aantrekkelijk zijn. Ook nu energieprijzen laag zijn kan het richting toekomst zeker rendabel zijn om hierin te investeren. CO2 footprint verkleinen is daarnaast van toenemend belang bij de afzet van geitenzuivelproducten. De eerste stap is om middels een energiescan op geitenbedrijven in beeld te brengen wat de huidige situatie is ten aanzien van energie verbruik. DGZK heeft zo’n energiescan ontwikkeld voor geitenhouders, die ingevuld kan worden. Afhankelijk van het energieverbruik op het bedrijf en de mate van duurzame opwekking van energie op het bedrijf, kunnen punten gescoord worden.
Ook door de inzamelaars en verwerkers van geitenmelk zal energieverbruik opgepakt worden voor transport en verwerking van geitenzuivel.

Imago

Ontdek de Geit
De geitensector wil graag transparant zijn over de wijze waarop zij produceert. Om consumenten en burgers een realistisch beeld te geven van de sector, haar ontwikkelingen, duurzame voedselproductie, maar ook haar uitdagingen, is ā€˜Ontdek de Geitā€™ opgericht.

Faciliteren en ondersteunen van melkgeitenhouders in PR
Vanuit melkgeitenhouders is veel vraag naar ondersteuning in PR. Dit kan zijn op het gebied van social media gebruik, klassenbezoeken, open dagen, etc. Vanuit Ontdek de Geit worden geitenhouders hierin ondersteund. Via de melkafnemer kunnen geitenhouders promotiemateriaal bestellen om te gebruiken op open dagen.

Communicatie over DGZK naar de buitenwereld
Be good and tell it. Het is belangrijk om over successen ten aanzien van duurzaamheid binnen de geitensector te communiceren naar de buitenwereld. Dit kan zijn over zaken die al heel goed gaan, of over zaken die dankzij de DGZK verbeteren. Imago is overkoepelend over alle overige punten uit de DGZK.

Kennisuitwisseling

DGZK vindt het belangrijk om kennisuitwisseling met betrekking tot verduurzaming van de sector tussen geitenhouders en aanverwante partijen te stimuleren. Daarom kunnen geitenhouders sinds 2019 ook punten scoren binnen het DGZK programma, bij deelname aan workshops, cursussen en bijeenkomsten, die ingaan op themaā€™s uit de DGZK. Klik hier voor meer info.