Thema’s

Diergezondheid & dierenwelzijn

Levensduur en levensproductie
En hoge levensduur en levensproductie zijn belangrijke kenmerken van een gezonde, duurzame veestapel. Het verhogen van beide parameters levert direct economisch rendement, o.a. door lagere opfokkosten.

Antibioticagebruik
Momenteel is het antibioticagebruik binnen de melkgeitensector onvoldoende inzichtelijk. Het inzichtelijk krijgen van antibioticagebruik is belangrijk om onderbouwde uitspraken te kunnen doen. Verwachtingen zijn, dat dit sectoraal laag ligt, maar om dit te kunnen onderbouwen wordt het in kaart gebracht. Voor de geitenhouders is het in kaart brengen van het eigen medicijnverbruik en vergelijken met dat van collega’s van belang om na te gaan of hierin verbeteringen mogelijk zijn.

Welzijnsmonitor
Een optimaal welzijn van melkgeiten draagt bij aan een goede productie en levensduur. Een aantoonbaar goed dierenwelzijn draagt daarnaast bij aan het goede imago van de sector en aan een toekomstbestendige melkgeitenhouderij. Welzijn van geiten kan op vele manieren bevorderd worden, met name door natuurlijk gedrag te stimuleren. Bijvoorbeeld door klim-toestellen in de stal, schuur mogelijkheden, knabbelmogelijkheden, optimale ruimte in de stal, het voorkomen van hittestress, etc.

Dierziektes en zoönosen
Een gezonde veestapel is van groot belang voor de melkgeitenhouder, de zuivelafnemers en -verwerkers en de gehele sector. Veel zaken ten aanzien van dierziektes en zoönosen zijn al wettelijk en/of in Kwaligeit geregeld. Daarom wordt begonnen met het stimuleren van bewustwording en het vergroten van kennis rondom zoönosen. Dit kan door deel te nemen aan een zoönosekeurmerk.

Energie

Energiescan
Energiebesparing en efficiënt omgaan met energie zijn zaken die direct wat kunnen opleveren in de portemonnee en daarbij kunnen investeringen op dit gebied fiscaal aantrekkelijk zijn. Ook nu energieprijzen laag zijn kan het richting toekomst zeker rendabel zijn om hierin te investeren. CO2 footprint verkleinen is daarnaast van toenemend belang bij de afzet van geitenzuivelproducten. De eerste stap is om middels een energie scan op geitenbedrijven in beeld te brengen wat de huidige situatie is ten aanzien van energie verbruik. Ook door de inzamelaars en verwerkers van geitenmelk zal dit punt opgepakt worden voor transport en verwerking van geitenzuivel.

Imago

Onderzoek onder consumenten/ burgers
Om een goede nulmeting te doen m.b.t. het imago van de Melkgeitenhouderij en in kaart te brengen wat burgers belangrijk vinden ten aanzien van duurzaamheid in deze sector wordt een onderzoek uitgevoerd.

Faciliteren en ondersteunen van melkgeitenhouders in PR
Vanuit melkgeitenhouders is veel vraag naar ondersteuning in PR. Dit kan zijn op het gebied van social media gebruik, klassenbezoeken, open dagen, etc.

Communicatie over DGZK naar de buitenwereld
Be good and tell it. Het is belangrijk om over successen ten aanzien van duurzaamheid binnen de geitensector te communiceren naar de buitenwereld. Dit kan zijn over zaken die al heel goed gaan, of over zaken die dankzij de DGZK verbeteren. Imago is overkoepelend over alle overige punten uit de DGZK.

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Verbeteren afzet geitenbokkenlamsvlees

De markt voor de bokjes is al enige tijd zodanig dat Nederlandse melkgeitenhouders enkele euro’s per bok moeten bijbetalen om deze kwijt te kunnen. Dit probleem kan worden opgelost door een economisch perspectiefvolle alternatieve afzetmarkt […]

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.