Antibiotica database

Gezondheid

30 maart 2021

Vorige week zijn alle geitenhouders in Nederland met meer dan 25 geiten door RVO geïnformeerd over de wettelijke plicht per 1 april 2021 medicijngebruik te registreren in een aangewezen database. Dit is een plicht voor geitenhouder èn dierenarts. De veehouder levert de dieraantallen aan. De dierenarts registreert alle medicijnleveranties aan de veehouder in de database.

Platform Melkgeitenhouderij heeft geïnvesteerd in een aangewezen database, zodat u op een gemakkelijke manier aan uw nieuwe wettelijke verplichting kunt voldoen.

Voor dierenartsen:

Concreet doorloopt u de volgende stappen:

  1. Ga naar medigeit.nl en maak als dierenartsenpraktijk een account aan
  2. Ga naar medigeit.nl en maak als dierenarts een account aan
  3. Vul binnen uw account uw UDN in.

Vanuit uw Praktijk Management Systeem (PMS) kunt u de medicijnleveranties doorsturen naar Medigeit. De diverse PMS-en zijn door Platform Melkgeitenhouderij vroegtijdig op de hoogte gebracht van deze verplichting. Alle PMS-en hebben zich hierop kunnen voorbereiden.

U wordt door de leverancier van uw PMS geïnformeerd over de nieuwe werkwijze.

In de wet is ook opgenomen dat er een bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en een bedrijfsbehandelplan (BBP) moet zijn volgens bepaalde eisen. Ook moet er een 1:1 contract tussen dierenarts en geitenhouder worden afgesloten en geregistreerd bij de NVWA. Wij onderzoeken in hoeverre bestaande documenten hier al aan voldoen en hoe we het zo gemakkelijk mogelijk kunnen maken om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Voor geitenhouders:

Concreet doorloopt u de volgende stappen:

  1. Ga naar www.medigeit.nl en maak een account aan (mogelijk vanaf 1 april)
  2. Geef de machtiging af. Hierbij wordt gevraagd om:
    uw Dierenartspraktijk te kiezen
    uw dierenarts in te vullen met UDN.
  3. Maak met uw dierenartspraktijk de afspraak dat de medicijnleveringen geregistreerd worden bij Medigeit.

Als dit is geregeld hoeft u verder voor de registratie van medicijngebruik geen actie te ondernemen. Uw dierenarts meldt de medicijnleveranties in de databank.

En daarna?

Als u deze stappen doorlopen heeft, dan heeft u aan uw wettelijke plicht voldaan.

Vanuit de database worden de gegevens anoniem aangeleverd aan de SDa (Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit). Vervolgens gaat de SDa de verbruikscijfers op sectorniveau analyseren. De SDa rapporteert het gemiddelde gebruik en de spreiding tussen bedrijven en dierenartsen. Ze geeft hier ook een mening over. Als de SDa van mening is dat het verbruik op een aanvaardbaar niveau is dan zegt ze dat ook, wat voor beeldvorming naar buiten toe natuurlijk beter is dan dat de sector daar zelf over communiceert. In diverse veehouderij sectoren is dat niveau inmiddels bereikt.In  het kader van wettelijke verplichtingen, zijn de resultaten van de berekeningen niet-geanonimiseerd door te geven aan NVWA.

Terugkoppeling resultaten

In Medigeit worden uw gebruiksgegevens gecombineerd tot een kwartaalrapportage per geitenhouderij. Hierin is een rollend jaargemiddelde en een waarde per kwartaal weergegeven. Het landelijk gemiddeld wordt daaraan toegevoegd voor het totale bedrijf en aparte diergroepen. Zo kan de geitenhouder zien welke onderdelen van uw bedrijf boven- en beneden gemiddeld presteren. De resultaten van de aan een dierenarts verbonden bedrijven, worden gepresenteerd in de omgeving van de dierenarts.

Duurzame Geitenzuivel Keten

Als de SDa ziet dat het beter kan, dan spoort deze de sector aan om te werken aan reductie van middelengebruik. Hoe de sector dat doet is aan de sector zelf. In de melkgeitensector doen we dat sinds een aantal jaren door in de Duurzame Geitenzuivel Keten te stimuleren om het antibioticagebruik te registreren.

In de Duurzame Geitenzuivel Keten worden in 2021 punten toegekend voor het inzichtelijk maken van het gebruik, niet aan de hoogte van het gebruik. Dat kan in de toekomst mogelijk veranderen. Indien u uw dieraantallen en medicijnleveranties laat registreren bij Medigeit, kunnen we garanderen dat de data toegankelijk zijn voor en uitgewisseld worden met Duurzame Geitenzuivel Keten (DGZK). Hiervoor dient u wel een machtiging worden af te geven in de DGZK omgeving (Z-net of Agrolink). In tegenstelling tot de machtiging binnen Medigeit, is deze machtiging niet verplicht. Echter zonder machtiging worden er geen gegevens uitgewisseld en is het niet mogelijk om punten te scoren op het onderdeel DierDagDosering binnen DGZK.

Kosten

De database is gemaakt en wordt onderhouden op kosten van het Platform Melkgeitenhouderij. Voor het gebruik van de database door veehouders en dierenartsen worden geen aparte kosten in rekening gebracht.

 

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.