Circulaire geitenhouderij

Projecten van het Platform Melkgeitenhouderij rondom circulaire geitenhouderij:

Integraal duurzame huisvesting

28 februari 2022

Vanuit meerdere thema’s uit de sectorvisie (dierenwelzijn, klimaat, kringlooplandbouw, volksgezondheid) is een behoefte aanwezig aan een doorkijk naar de langere termijn, hoe kan het stalsysteem van de toekomst er uit zien? Deze doorkijk is niet […]

Bekijk project

Kringlooplandbouw

28 februari 2022

Verkenning wat betekent kringlooplandbouw voor de melkgeitenhouderij, wat wordt al gedaan en hoe kan dit onderbouwd worden. Bespreken in de Adviesraad van de DGZK. Financiering: PPS ( ½  LNV, ½ sector) Status: Net opgestart. Onderzocht […]

Bekijk project

Energie en klimaat: Monitoren daadwerkelijke emissies

28 februari 2022

Op dit moment worden in het kader van de klimaatenvelop emissiemetingen op praktijkbedrijven uitgevoerd. De resultaten komen in de loop van 2021 beschikbaar en kunnen aanleiding zijn voor vervolgonderzoek. Concreet is er op dit moment […]

Bekijk project

Implementatieplan ‘Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij’

1 maart 2021

Het “Implementatieplan voor het sectorplan ‘Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij’ ” is een verdere concretisering van het rapport “Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij” zoals dat in september 2019 aan de Minister van LNV is aangeboden […]

Bekijk project