Integraal duurzame huisvesting

Duurzaamheid

19 december 2022

Vanuit meerdere thema’s uit de sectorvisie (dierenwelzijn, klimaat, kringlooplandbouw, volksgezondheid) is een behoefte aanwezig aan een doorkijk naar de langere termijn, hoe kan het stalsysteem van de toekomst er uit zien? Deze doorkijk is niet alleen gerelateerd aan volksgezondheid, het gaat om een integrale blik op het toekomstige stalsysteem. Hierbij zal in ieder geval aandacht zijn voor diverse emissies (broeikasgassen, ammoniak), in relatie met andere duurzaamheidsaspecten zoals dierenwelzijn en ook economie. De insteek is om een ontwerp-traject in te gaan zoals dat eerder ook voor andere veehouderij sectoren is uitgevoerd (o.a. in de pluimvee sector waar het Rondeel stalconcept is ontwikkeld).

Het project kent drie sporen waarlangs met een ontwerpende aanpak wordt gekeken hoe we naar een duurzamer geitenstalsysteem kunnen komen.

  1. Leefoppervlak
    De potstal is een belangrijk onderdeel van de MGH, waarmee de MGH zich identificeert en is zeer geliefd. Tegelijkertijd levert de potstal vragen op t.a.v. effecten op milieu en gezondheid. Dan hebben we het over emissies zoals lachgas, methaan, fijnstof, ammoniak (Louis Bolk). Mogelijk is er ook een link met de geconstateerde correlatie tussen geitenhouderijen en gezondheidsproblemen omwonenden. De spanning tussen positief en negatief nodigt uit om hier op in te zoomen en met ontwerpende blik naar te kijken. De opgave die we hebben: Alternatief vloeroppervlak ontwerpen met de voordelen van de pot zonder de nadelen van de pot.
  2. Zorg en omgang jonge dieren
    In de afgelopen jaren zijn er al veel initiatieven en verbeteringen geweest o.h.g.v. jonge geiten inclusief de bokjes uitdaging. Met dit project kunnen we met onze integrale en ontwerpende aanpak daar iets aan toevoegen, juist omdat de samenhang tussen de verschillende aspecten zo belangrijk is: melk en vleesproductie, markt, huisvesting, jonge dieren bij moeder weghalen. Het gaat bij dit spoor om integraal te kijken naar de huisvestingscriteria voor jonge dieren bij het opfokken van jongvee en het afmesten van bokjes.
  3. Toekomst ori√ęntaties
    In dit spoor kijken we naar het voedselsysteem van de toekomst en de plek die geitenhouderij daarin kan nemen. Wat zijn de huidige trends en wat zien we op de sector afkomen, hoe kan zich dat in de toekomst vormgeven en welke rol heeft de geitenhouderij daarin. Die denkrichtingen bieden dan een handelingsperspectief voor boeren en beleid om nu de juiste stappen te maken in lijn met waar het bedrijf zich naartoe wil ontwikkelen in de toekomst.

Huidige stand van zaken is dat een start is gemaakt met een voorstudie voor alle drie sporen, wat is al bekend en welke projecten lopen er al, dat wordt bij elkaar gebracht en er worden producten van gemaakt, die als input dienen voor de ontwerpateliers. Denk dan aan een programma van eisen van de geit, functieanalyse van het leefoppervlak (wat moet het leefoppervlak doen), analyse pot vanuit milieu- en gezondheidseffecten, overzicht eisen en wensen geitenhouder t.a.v. leefoppervlak, in kaart brengen van de huisvestingscriteria t.a.v. melkstal o.h.g.v. jonge dieren, in kaart brengen van de toekomsttrends en een ketenanalyse van de geitenhouderij.

Financiering: LNV

Status: Binnenkort start een begeleidingscommissie waaraan zowel geitenhouders als afgevaardigden van het Platform, de NGZO en de LTO vakgroep Geitenhouderij deel zullen nemen

Uitvoerders: WUR