Lopende projecten

Hier vind je een overzicht van alle lopende projecten van het Platform Melkgeitenhouderij

Maatschappelijk Innovatie Programma (MIP) gezonde lammeren

2 maart 2022

Luchtwegproblemen is de meest voorkomende klacht op het gebied van gezondheid bij jonge dieren. Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken of geboorte gewicht, biestmanagement en speenstrategie kunnen bijdrage aan oplossingsrichtingen voor […]

Bekijk project

Integraal duurzame huisvesting

28 februari 2022

Vanuit meerdere thema’s uit de sectorvisie (dierenwelzijn, klimaat, kringlooplandbouw, volksgezondheid) is een behoefte aanwezig aan een doorkijk naar de langere termijn, hoe kan het stalsysteem van de toekomst er uit zien? Deze doorkijk is niet […]

Bekijk project

Gedragen bedrijfsontwikkeling

28 februari 2022

Voor het perspectief van de sector en de individuele geitenhouder is het belangrijk dat er een perspectief voor ontwikkeling van de bedrijven is. Door de bouwstop die in veel provincies voor de geitensector geldt ontbrak […]

Bekijk project

Kringlooplandbouw

28 februari 2022

Verkenning wat betekent kringlooplandbouw voor de melkgeitenhouderij, wat wordt al gedaan en hoe kan dit onderbouwd worden. Bespreken in de Adviesraad van de DGZK. Financiering: PPS ( ½  LNV, ½ sector) Status: Net opgestart. Onderzocht […]

Bekijk project

Benchmark zorg voor jonge dieren en ontwikkeling lammeropfoktool

28 februari 2022

Geitenhouders die lammeren snel na de geboorte oormerken en registreren in de centrale I&R-database lijken een hogere sterfte te hebben dan geitenhouders die langer wachten met oormerken. Dit komt doordat de sterfte onder lammeren vóór […]

Bekijk project

Duurmelken

28 februari 2022

Duurmelken (het langer doormelken van geiten zodat ze minder vaak lammeren krijgen) wordt in de sector gezien als een potentieel belangrijke maatregel voor de verduurzaming. Het ontbreekt aan een goede Integrale onderbouwing van effecten van […]

Bekijk project

Doorontwikkeling welzijnsmonitor

28 februari 2022

Monitoring van stalgebonden maatregelen naar diergebonden maatregelen Onderzoek naar verbetering en aanpassing van de huidige dierwelzijnsmonitor in DGZK en onderzoek om de huidige monitor, die vooral stuurt op (stal)maatregelen, om te bouwen naar meer diergebonden […]

Bekijk project

Energie en klimaat: Monitoren daadwerkelijke emissies

28 februari 2022

Op dit moment worden in het kader van de klimaatenvelop emissiemetingen op praktijkbedrijven uitgevoerd. De resultaten komen in de loop van 2021 beschikbaar en kunnen aanleiding zijn voor vervolgonderzoek. Concreet is er op dit moment […]

Bekijk project

Ontdek de Geit

2 februari 2022

De melkgeitensector is een jonge, ambitieuze sector die streeft naar een toekomstbestendige en verantwoorde manier van voedselproductie. Bovendien wil de sector transparant zijn, ook over onderwerpen die uitdagingen vormen. De website van Ontdek de Geit, […]

Bekijk project

Salmonella

30 maart 2021

Eerste resultaten salmonella onderzoek bekend, maar nog wel meer deelnemers nodig voor uitvoeren onderzoek. Eén van de thema’s uit het sectorplan “Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij” is zoönosen. Binnen dit thema vindt onderzoek plaats naar […]

Bekijk project