Implementatieplan ‘Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij’

Duurzaamheid

1 maart 2021

Het “Implementatieplan voor het sectorplan ‘Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij’ ” is een verdere concretisering van het rapport “Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij” zoals dat in september 2019 aan de Minister van LNV is aangeboden door het Platform Melkgeitenhouderij. Dit plan bestaat uit een serie concrete projecten met concrete doelen, tijdpaden en budgetten. In deze samenvatting vindt u een overzicht van alle projecten die zijn of worden opgestart.

Dierwelzijn     

 • Onderzoek naar verbetering en aanpassing van de huidige dierwelzijns monitor in de Duurzame Geitenzuivel Keten (DGZK)
 • Onderzoek om de huidige monitor, die vooral stuurt op maatregelen, om te bouwen naar meer diergebonden indicatoren. Van middelen naar doelen.
 • Onderzoek en aanpassing normstelling voor duurmelken binnen de DGZK.

Zorg voor jonge dieren

 • Inventariseren van de gevolgen van de nieuwe I&R (waarbij lammeren binnen 7 dagen na de geboorte gemeld moeten worden) voor benchmark lamsterfte
 • Deze benchmark uitbreiden naar een brede monitor die niet alleen kijkt naar sterfte maar ook andere gezondheids- en welzijnsparameter meeneemt. Daarnaast zou deze benchmark door externen gedaan moeten worden, zoals dat ook bij de monitoring van antibiotica gebeurt.

Antibioticagebruik

 • De geitenhouderij sluit aan bij de wettelijke antibiotica monitoring zoals die ook in andere sectoren gebeurt. Er wordt een database opgezet waarna de SDa als externe expert benchmarkwaarden zal vaststellen.
 • Aan de hand van de ervaringen met monitoring van antibioticagebruik zal een programma worden gemaakt voor ontwikkeling van kennis en handelingsperspectief voor de veehouder.

Onderzoek Salmonella           

 • In een breed onderzoek wordt gekeken naar de prevalentie van salmonella binnen de geitenhouderij.
 • Onderzoek naar mogelijkheden om besmetting met salmonella te voorkomen en, in geval van besmetting, mogelijkheden om salmonella te bestrijden.

Maatschappelijke inbedding  

 • De Raad van Advies van de DGZK mogelijk verder uitbreiden.
 • De sector zal het programma “Ontdek de Geit” doorzetten en versterken.
 • LNV neemt de geitensector mee in de tweejaarlijkse imago monitoring
 • Verdere acties worden besproken in de Raad van Advies van de DGZK.

Volksgezondheid

Als het onderzoek “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden” nieuwe inzichten levert, dan vertalen we deze naar activiteiten.

Energie en klimaat

 • De WUR voert onderzoek uit naar de emissie van broeikasgassen op melkgeiten bedrijven. De uitkomsten worden besproken in de DGZK werkgroep energie en klimaat.
 • Kennis en mogelijke maatregelen worden geïnventariseerd.
 • Aanvullend onderzoek doen naar mogelijkheden om de emissie van broeikasgassen te verminderen.
 • De energiescan in de DGZK wordt aangepast, zodat ook punten gescoord kunnen worden op het nemen van bronmaatregelen.

Kringlooplandbouw

 • Verkenning wat betekent kringlooplandbouw voor de melkgeitenhouderij.
 • Bespreken in de Adviesraad van de DGZK.
 • Opstellen onderzoeksagenda.

Biodiversiteit

 • Verkennen en leren van goede praktijken in andere (grondgebonden èn intensieve) sectoren.
 • Bespreken in de Adviesraad van de DGZK.

Integraal duurzame huisvesting

 • Ontwikkelen van een toetsingskader voor de evaluatie van initiatieven en ideeën rond verduurzaming van de Nederlandse melkgeitensector.
 • Herontwerp van leefoppervlak, mestopslag en aanwending.
 • Afhankelijk van beschikbaar budget kan een eerste fase prototype en praktijkproeven worden opgezet.

Lees hier het volledige Implementatieplan geitenhouderij.

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.