Nieuwsbrief December

Geen categorie

18 december 2020

Nieuwsbrief December 2020
In deze nieuwsbrief van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende onderwerpen
* Realisatie Antibioticadatabase
* Afronding implementatieplan Verduurzaming Melkgeitenhouderij
* Feedback geitenhouders op Implementatieplan Verduurzaming Melkgeitenhouderij
* Financiën Platform Melkgeitenhouderij
 
Realisatie Antibioticadatabase  
In opdracht van het Platform Melkgeitenhouderij wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van een nieuwe Antibioticadatabase. Aanleiding hiervoor is de aanstaande wettelijke verplichting om het antibiotica gebruik in de melkgeitenhouderij te bewaken en waar mogelijk te verlagen. Dit naar het voorbeeld van andere sectoren onder bewaking van de SDa.
Binnen de wetgeving is het nodig dat antibioticaleveringen en dieraantallen in een door de overheid “aangewezen” database worden vastgelegd. De bestaande database die in de Duurzame Geitenzuivel Keten wordt gebruikt voldoet echter niet aan alle aanvullende eisen die door de overheid gesteld worden aan een “officiële” database.
Het was geen wettelijke plicht dat het Platform Melkgeitenhouderij deze database laat bouwen. Dit mag door elke partij uitgevoerd worden. Wij zijn er van overtuigd dat we voor de sector veel geld hebben bespaard door dit als Platform aan te besteden. Tevens komen we hierdoor naar verwachting tot een praktisch werkbaar systeem.
Doel is om de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2021 af te ronden zodat de nieuwe Antibioticadatabase aangewezen kan worden voordat de wettelijke regeling ingaat.
Afronding Implementatieplan Verduurzaming Melkgeitenhouderij.  
Sinds 2017 doorloopt de melkgeitensector een proces om te komen tot een verduurzamingsagenda. In 2018 is een toekomstvisie aangeboden aan het Platform Melkgeitenhouderij, welke de basis is geweest van de het verduurzamingsplan welke in 2019 is aangeboden aan minister Schouten (LNV). Gedurende de eerste helft van 2020 is dit plan verder concreet gemaakt in een Implementatieplan. In dit plan worden 10 thema’s benoemd: dierenwelzijn algemeen, zorg voor jonge dieren, antibiotica, zoönosen, maatschappij, energie en klimaat, kringlooplandbouw, biodiversiteit, volksgezondheid en het ontwerp van een integraal duurzame stal.  Het concept-implementatieplan is gedurende de afgelopen maanden besproken met een groot aantal belanghebbenden. Vele geitenhouders hebben feedback gegeven in diverse online en live bijeenkomsten. Een samenvatting van deze feedback staat elders in deze nieuwsbrief. De Adviesraad van de Duurzame Geitenzuivel Keten is om advies gevraagd. Het plan is besproken met minister Schouten. Ze sprak haar waardering uit voor het plan, zoals ook te lezen is in deze kamerbrief De financiering van een groot deel van het plan is toegekend in een Publiek Private Samenwerking (onderzoeksvorm waarbij de overheid en het bedrijfsleden 50/50 financieren). De toekennende instantie heeft het plan als zeer goed beoordeeld. Mede op basis van bovenstaande feedback hebben de dragende organisaties van het Platform Melkgeitenhouderij (LTO Vakgroep Melkgeitenhouderij en NGZO) ingestemd met het concept-implementatieplan.   Uit al deze sessies is naar voren gekomen dat de inhoud van het plan breed gedragen wordt door de sector en alle relevante stakeholders. Platform Melkgeitenhouderij gaat naar aanleiding van al deze terugkoppeling nu over tot afronding en definitief maken van het Implementatieplan.
Feedback geitenhouders op Implementatieplan Verduurzaming Melkgeitenhouderij  
In verschillende online en live sessies hebben bestuurders van de LTO vakgroep Melkgeitenhouderij en van het Platform Melkgeitenhouderij het implementatieplan besproken met groepen geitenhouders.
In grote lijnen wordt de prioritering herkend. Een groot deel van de discussies ging over hoe het plan uit te voeren, inclusief tips voor een beter resultaat. Ook waren er veel vragen over wat eventuele consequenties zijn van het plan.
 
Algemene opmerking is dat veel dingen in de sector al goed geregeld zijn. Je zou naar aanleiding van alle “verbetertrajecten” kunnen denken dat er veel mis is in de sector, dat is niet het geval! Meer hier over communiceren heeft draagvlak en wordt minstens zo belangrijk gevonden als nieuw onderzoek.
In Ontdek De Geit zit nu vooral product communicatie. Wens is meer communiceren over thema’s waar de meeste vragen over worden gesteld, denk aan thema’s als: lam bij de moeder, welzijn van het dier, onthoorning, q-koorts vrije sector, bokjes, komen geiten wel eens buiten etc.
 
Onderdelen
Dierwelzijn en duurmelken vindt men minder belangrijk. Dit is in de sector al goed geregeld. Een idee is budget voor onderzoek naar gezondheidsitems bij lammeren (met name longontsteking en gewrichtsontsteking) in plaats van duurmelken. Naar aanleiding van deze opmerkingen wordt momenteel door de WUR en de Gezondheidsdienst voor Dieren, in samenwerking met LTO vakgroep Melkgeitenhouderij, gewerkt aan een onderzoeksplan over gezondheidsaandoeningen bij jonge lammeren.
– Veel draagvlak voor aanpak Zorg voor Jonge Dieren inclusief onderzoek naar Salmonella.
Maatschappelijke inbedding: > let op dat leden van de Raad van Advies een brede afspiegeling zijn van de hele maatschappij, geen kleine actiegroepen die veel aandacht krijgen. Let ook op dat ze niet een verborgen agenda op de DGZK loslaten.
– Sommigen zien een rol voor DGZK in biodiversiteit (vooral rond erf en stimuleren deelname aan collectieven), anderen juist niet. Integraal Duurzame Huisvesting: voor velen is de potstal hèt stalsysteem van de toekomst. Let dus op dat welzijn, imago en de verkoopbaarheid van geitenzuivel producten belangrijke elementen zijn bij het toetsen van alternatieve huisvestingssystemen.  

Gemist
Diverse malen wordt genoemd dat Stimulering afzet bokjes wordt gemist.
In het verlengde hiervan is ook Onderzoek naar gesext sperma om het aantal geboren bokjes te beperken een item wat gemist werd.
 
De feedback zal bij de afwegingen voor de verdere doorontwikkeling van de verduurzamingsagenda worden meegenomen.
Financiën Platform Melkgeitenhouderij
 Het financiële jaarverslag van het Platform Melkgeitenhouderij over 2019 is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Hieronder vindt u de jaarcijfers over 2019 en tevens de begroting over 2021.
 Balans per 31/12 
 
 
Verlies en winstrekening 2019

 
 
Begroting 2021  
Het Platform Melkgeitenhouderij wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021!