Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Dierenwelzijn

2 januari 2019

Het Vertrouwensloket beoogt het aantal gevallen van verwaarlozing bij landbouwhuisdieren in Nederland tot een minimum te beperken. Bij de praktische uitwerking van visie en missie ligt de nadruk op de volgende 5 taken: een goed functionerend loket, communicatie, erfbetreders stimuleren, gerichte en efficiënte aanpak van meldingen en signaleren van knelpunten.

Onder verwaarlozing van landbouwhuisdieren moet volgens de wet worden verstaan: het onthouden van de nodige verzorging of huisvesting aan deze dieren, op een zodanige wijze dat hun welzijn daardoor wordt geschaad. In de wet zijn vooral regels opgenomen met betrekking tot verzorging en huisvesting van dieren. In de praktijk gaat het bij verwaarlozing altijd om het ontbreken van de juiste zorg. Regelmatig komen er incidenten in het nieuws over dierverwaarlozing, met soms zeer sprekende beelden. In de eerste paar maanden van 2016 zijn een paar ernstige incidenten in het nieuws geweest. Hoezeer dit soort incidenten de aandacht trekt door de ernst en de aard, het zijn en blijven gelukkig incidenten. Elk geval van verwaarlozing is er echter één te veel. Binnen de wettelijke kaders kunnen bedrijven variëren in niveau van welkzijn van de dieren. Hier wordt dan gesproken over een verschil in welzijnsniveau en niet over een verschil in dierverwaarlozing.

Het Platform Melkgeitenhouderij levert een financiële bijdrage aan het Vetrouwensloket.

Lees meer via deze link.